Xxx phocor online dating site where real soul mate can be found


19-Feb-2017 09:09

Indic Lionis ; quibus evolutis omnibusnu- iftio : feu cft numerus annorum , quo explero u- m eris, reditur adannumquihabcatcofdem nu- trumquc fidusadidcm pundtum rcvcrrirur. Annus Jujia nus dietum Hqramm iex fi ducatur per 19.

Eft intcrvallum excogitatum extriplici con- textu Cyciorum Solaris, Lunaris , &Indi _ t habeathos numcros i. Lunaris, Eft motus Lunariscum Solari moruconjun- j. Excogitataefta Jofepho Scaligero , illuftrata a Dionvlio Petavio , apaucisufuipatur propter Decemnovennalis ita colli^itur. Athenienfis porro annus, & Graecus inchoabatur a Solftitio ^Eftivo , & primusejusmenfis Hecatonbeon dicebatur. pe praeceffifle, ali- quando fecutam efle Solftitium 3-sgit'o V docet fcientiffime, & acutiflime Petavius. diebus : un- de quarto quoque anncnprimusanni dies,quem vocabant Thoth , uno die pra? Hocalitemannoufifuntv Egyptii ufque ad devidtam Cle Opatram , quando anni illi rao- biles more Julianorum tlxi funt , ut poftea di- cemus qua? anno 19, Atqui nullus affignari po- teft annus in quo haec omriia fic poffint ordinari, nifi annus aiite Chriftum 4?

ckiottipkx cft dnnw apud veteres ulebris* Quintuplex; Romanus, Athenienfis, JEgy- ptius, Arabicus, Judaicus. De fcriptonbus autem prbfanis tenen- dum eftillud principiilm Auguftini 1. curfum , fed f u lti authoritate dtvtna qutdquid ei reftfltt non hunc ad Solis motum accommodabat per me- thodum Methoms,& poftea Calippi. terminabatur ; Calippica annos 76, complec Lebatur,& deutraque vide Petavmm , iii iis accuratiffimum. Itaque nullas intercala-* tiones adhibet "5 conftatque femper 364. Quare primus eorum liienfis Muhar i*wnu Hlm habetcertam in anno Juliano fedem,mod6inhyemem, modo in a? dubitamm effe falftffimnm , cjuomodohbtt fefe babeant c&tera in ftcularibuslitterii, Ecc/ipfes,ortuscnie & occafus fiderum a fcri« ptoribus confignati, valent etiam plurimum ad dignofcendos temporum characl:eres, quos ma- gno ftudio indagavit , & adnotavit Petavius e Verbi caufa,fcio accuratiffime annum primum Belli ; Peloponnefiaci : quia in hoc Bello notat Thucydides diligentiffimus fcriptor tres Eccli- pfes, primam Solisanno belli hujus primo; a U teram item Solis,anno ejus octavo ; tertiam de- nique Luna?

In hac Chronologia autem noftra facile annus omnis Periodi Ju Tiana: invenitur, quia poiiimus prin- cipium Periodi hiijus, annis 660. anno mundi oblato conjuncri reddunt annum Periodi Julianae, XVI. Quot funt genera principiorum in Romam tam certum habeo tn rebm humanis , cjuc.m Conflantinopolin , cum Romam vidertm oculti meis^de illa verb nihil novertm , ntft quod aliis tefitbm credidi. qurdem fides eo fir- mior, quo plunbus, & melionbus teftibus in- nititur , & qui me fallerc nec voluermt nec po^ tuerint. Dei c, 40, Nos innoftrs Reltgtonis ht J}ona t Athenienfts fpedtabat ad Luna? tiquus revocal L i poffit ad Julianum docebit te accurate Petavius in fuo Rationario, Arabtcus totus eft Lunaris , quatenus folvi- tur penitus a Solari. ex quibus Arabes confti-» tuuntaliquotannos, quos inferunt opportune , conftantcs ex diebus 365. De tempore Mofisni-s hil liquet nifi quod duplicem annum habuerc unum civilem , qui a menfe Tifri Lunari Au-* tumnali inchoatur,alium Ecclefiafticum amen^ fe Nifan, & i Equinoctio Ante Chriftum; vel funt Sacra hempeexfacris Bibliis depromptae; velprofan* hoc eft , vel Grtca i vel Roman&\ has tibi per Synopfin proponimus.

Francifco , decem expungerentur dies , & dies ^Otftobris diceretunj. complicationis, Quare menfis Lunaris ille conftat diebusis».

qui Corr*#*0»&appellatur,decrevit Suirius Pontifex, ut poft quartam Oc Stobris diem facram S. Qriiaintratrecentosnonaginta no« A 1 yen» 1 5& PROLEGOMENA i Temannostnnus Tu Uanus , annum Tropicum tias 27. Eftfpatium temporis, quo Luna a Sole di- A grefla eundem aflcquitur; idcoque aliter voca- tur Syzyeia. propiio fuo motupro- if JMM ^ - greditur , hoc eft gradus fere _-.conficit,quos ut rcdcatur ad G, F, Undedu&um item Lunadcbcr emctiri, ut cum Solc jungatur.

If you had a difficult day, disperse a sorrow looking at our site with tons of the best hot porn pics.

Quorum primus Charops ultimus Eryxias, poftea RCHONTES AN NUI creati.

Eft intervallum quo Luna fuum decurritor- bem, dicbus videlicet :y. minunis , fcu fecundis, IX, Ouidefl Menfis is Synodicm ? correctionis, Lunaris anreceifus deprehcnfus fit quatriduo fere a con- ftitutione coeli , tcmpore magrue Synodi Nice- nar, aberrare, XII.

minu- de replura, qui de Kalendario Gregoruno fcri jpferunt, VII. Mcnfis Lunaris eftfpatium,feu inteivallum» quod Luna-circuitude.cribitur. Eftque duplex |Ile Lunaris meniis Periodicui^Synodicm* VIII, £uidt(l CMenfts Periodicus ? Quam ditfe- tentiam cum non advertiflent Kalendariorum concinnatcresmagnam induxciein Novilunia, 6c Plcniluniapcrturbationem : adeouttempoie Gregorii XIII, anno 1582. inotu Selari non implicatur ; nos autem a Solari hunc non disjungimus.

Tuhoclaboreac do- ctrina perfruitor, quar tam multis, cam illuftribus mgeniis infructuofa , & inanis non cfta viris fapientibusjudicaca. Perge porro ; qu* enim in prtfentia -vidtlun- tur abftrufa tibi , atque recondita , in ipfo Hipr U , ac Lec Jionis duclu denuda- hunt illa fefe , & fponte inctirrcnt in animum quem aliis rebus tibi ignotis i Utt- firaveris. (re;c, temperatus,quiaperitis Aftrolo- gis deprehenfus eft continere dies 365-.

Intcriminielli- ges offerri in hoc libro tibi praxepriones , & lumina, qux bis mille , & amplius magni ingenii, nec minorisexpectationis adolefcentcs i Uuftravere. Faci Uima omni A , omnia cxfcditiffima propo- no \ ejr fi Qamicc Leclor') ex iis , %ua his prolegomenis contincn- tur , aliquid penipere nequeas , animos defiondere noli , nequc arbitrare tibi ad hanc artem aditus effe praclufos. Exatlut aliter dicitur Tropicm : & Exatlm quidem ; quia Sola- riscurriculinuraerosomnes attendit : Tropicm autem,quiaincipit ab uno exquatuor Cardini- bus annuis , hoc eft Solftitiis, & .£quinocp?

A C E D JE M A L T E R A F A M I L I A Eurifthenidarum, feu Agidarum.